Hned to bude...
Zatím se naučte slovíčko:
foreign - cizí
Domů > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vztahy mezi Jazyko, s.r.o., se sídlem: Otakarova 1364/45, 31001 České Budějovice, IČ: 10962379 (déle jen jako „provozovatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (,,kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu poskytovaném na internetové adrese www.jazyko.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. provozovatele a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím webových stránek provozovatele (dále jen „kupní smlouva“). 

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

1.4. Právní vztahy mezi provozovatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

1.5. Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito VOP, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
 • a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, u kterých je kupující povinen zamezit jejich užití třetí osobou a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Vznik kupní smlouvy

3.1. Kupní smlouva vzniká okamžikem obdržení objednávky.

3.2. Předmětem kupní smlouvy jsou služby v oblasti poskytování online vzdělávání – kurzy (,,online kurzy“), konverzace a konzultace (,,rezervované služby“).

4. Ceny a jejich úhrada

4.1. Cena příslušného online kurzu a rezervovaných služeb („kurzovné“) je vždy uvedena na webové stránce.

4.2. Kurzovné je možno uhradit:

 • bankovním převodem
 • on-line platební kartou
 • online bankovním převodem
 • platba online prostřednictvím platebního systému PayPal.

4.3. Okamžikem úhrady převodem na účet provozovatele se rozumí den připsání příslušné částky na účet: 2902003998/2010.

4.4. Platba služeb je možná v českých korunách (Kč).

4.5. Při objednání rezervované služby musí být vždy platba připsána na našem bankovním účtu minimálně 24 hodin před rezervovaným termínem.

5. Doklady vztahující se ke službám

5.1. Jako doklad za službu slouží faktura, která byla odeslána na email kupujícího při objednávce služby. 

6. Bonusový program 

6.1. Za každý nákup na našich webových stránkách se dostává kredit, který poté lze uplatnit jako slevu na další objednávku.

6.2. Stav kreditu je vždy vidět v uživatelském účtu (profilu).

6.3. Kredit nelze měnit na peníze.

6.4. V případě zrušení účtu nelze požadovat náhradu. Kredit v takovémto případě propadá.

6.5. Kredit má omezenou platnost na 50 dní. Každou další objednávkou se tato platnost prodlužuje.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Odstoupit od kupní smlouvy týkající se online kurzů lze do 7 dnů od obdržení platby s vrácením kurzovného. Po 7–14 dnech od uzavření kupní smlouvy odstoupit také lze, ale v takovém případě bude vrácena poměrná část kurzu. Po 14 dnech od uzavření kupní smlouvy odstoupit nelze.

7.2. Dojde-li v případě služeb s rezervovaným termínem (konverzace, konzultace apod.) ke zrušení více jak 24 hodin předem, storno je zdarma. V případě, kdy jsou tyto služby zrušeny měně než 24 hodin před rezervovaným termínem, nelze od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. Pokud dojde ke zrušení smlouvy s nárokem na vrácení peněz, prodávající je povinen tuto částku uhradit na účet kupujícího do 14 dní.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje kupujícího a další informace o objednávkách jsou evidovány v naší databázi, která je vedena ve smyslu zásad zpracování GDPR, včetně zabezpečení dat proti možnému zneužití. Součástí zpracování není zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám.

8.2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.

9. Ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky provozovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Studijní materiály

10.1. Některé studijní materiály na stránkách www.jazyko.cz přebírá provozovatel z jiných webových stránek třetích stran, které pokládá za důvěryhodné. Přesto provozovatel neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

10.2. Kupující bere na vědomí, že v některých případech se může studijní materiál měnit či být nedostupný vzhledem k jeho umístění na stránkách třetích stran. V případě nedostupnosti nás prosím kontaktujte, abychom ho mohli nahradit.

10.3. Některý studijní materiál je chráněn autorským právem a to společnosti Jazyko s.r.o..

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.2. Ostatní vztahy provozovatele a kupujícího, zde neuvedené, se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, Obč. z. 40/1964.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2021.